Tag Archives: เที่ยวไหว้พระ

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี ถนนสมภารคง เส้นทางอิ่มบุญยอดนิยม

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี เที่ยวไหว้พระ เที่ยววัดสุพรรณบุรี วัดในสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณเป็นเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สามารถสืบค้นได้ มีทั้งหลักฐานทางประวัติศาตร์ ทั้งโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงมีจดหมายเหตุต่างๆได้บันทึกเรื่องราวของเมืองสุพรรณบุรีไว้มากมายพอสมควร แม้ในด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทย อาจจะไม่สำคัญเท่ากับเมืองอยุทธยา แต่สุพรรณบุรีก็เคยเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรื่อง ซ้ำยังเคยเป็นราชธานีเก่าก่อนสมัยอยุธยา ที่กล่าวมาดังนี้เพราะจะเห็นได้ว่า วัดโดยทั่วไปในเมืองสุพรรณบุรี จะมีการพบพระพุทธเก่าอยู่เสมอ โดยเฉพาะในเส้นถนนสมภารคงที่เราจะพาท่านไปเที่ยวไหว้พระในครั้งนี้ วัดในสุพรรณบุรี การมีวัดตั้งขึ้นอยู่มากมาย ติดๆกันใกล้ๆ ในสุพรรณบุรี แสดงให้เห็นถึงความเจริญของพระพุทธศาสนา ความมีศรัทธาของคนสมัยเก่าก่อน ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าที่จะสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชา ไม่ว่าวัดที่สร้างขึ้นโดยพระมหากษัตริย์ หรือจากชาวบ้านธรรมดา ต่างก็ล้วนมีความศรัทธาน่าเลื่อมใสไม่ยิ่งหย่นน้อยกว่ากัน จะมีต่างกันบ้างก็เรื่องความวิจิตรงดงาม ช่างหลวงช่างสามัญ แต่ทุกสิ่งก็ล้วนมีคุณค่าทั้งด้านศิลปะ ในแต่ละ ยุคสมัย ล้วนสร้างเพื่อสืบทอดศาสนาเป็นพุทธบูชา มีแรงศรัทธาเป็นที่ตั้ง น่าเลื่อมใส เหมาะแก่การเคารพกราบไหว้ทุกกาลฯ ถนนสมถารคง ถนนสมภารคงตั้งชื่อตามตัวละครในวรรณชื่อดัง ขุนช้างขุนแผน เช่นเดียวกับ ถนนเส้นอื่นๆ ในตัวเมืองสุพรรณบุรี ก็ใช้ชื่อตัวละครในวรรณคดีมาตั้งชื่อถนน เช่นถนนเณรแก้ว ถนนนางพิมถนนพระพันวษาถนนขุนไกร ถนนม้าสีหมอก ถนนหมื่นหาญ ถนนขุนแผน ถนนขุนช้าง ถนนหลวงทรงพล ถนนพลายชุมพล เป็นต้น สันนิฐานว่าเหตุที่ใช้ถนนว่าสมภารคง เพราะว่าเป็นถนนเส้นทางผ่านหน้าวัดแค ในวรรคดีนั้นเอง

เที่ยววัดพิหารแดง สุพรรณบุรี

วัดพิหารแดง ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี เที่ยววัดสุพรรณบุรี

วัดพระนอน จ.สุพรรณบุรี ไหว้พระไสยาสน์ปางปรินิพพานหินศิลาเก่าแก่ ไหว้เจ้าแม่กวนอิม อุทยานมัจฉาเลี้ยงปลาท่าน้ำหน้าวัด วัดที่ 6 เส้นทางสายบุญไหว้พระ 9 วัดเมืองสุพรรณ