วัดชีสุขเกษม ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

วัดชีสุขเกษม สุพรรณบุรี ไหว้พระ 9 วัด เที่ยวไหว้พระเมืองสุพรรณ

วัดชีสุขเกษม สุพรรณบุรี ไหว้พระ 9 วัด

วัดชีสุขเกษม ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๔ มีตำนานเล่าสืบกันมาว่า ได้มีแม่ชี ผู้มีจิตศรัทธามาก จากจังหวัดชัยนาท มีศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างวัดไว้ในพระพุทธศาสนา จึงได้แกะสลักไม้จันทร์เป็นรูปแม่ชี แล้วอธิษฐานเสี่ยงทายว่า ถ้าหากรูปเกะสลักแม่ชีลอยน้ำไปอยู่ ณ ที่ใดจะสร้างวัดถวายที่นั่น แล้วลอยน้ำแม่ชีลงในแม่น้ำท่าจีน ต่อมารูปสลักไม้แม่ชีมาติดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดชีสุขเกษมในปัจจุบัน จึงได้สร้างวัดขึ้น และตั้งชื่อว่า “วัดชี” ต่อมาภายหลังจากเพิ่มเติมคำว่า สุขเกษม จึงมีชื่อวัดว่า “วัดชีสุขเกษม” จนถึงปัจจุบัน

เนื้อหา

วัดชีสุขเกษม จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลาพระพุทธ วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

วัดชีสุขเกษม สร้างขึ้นในสมัยอยุทธยาตอนปลาย ตั้งอยู่ที่บ้านพิหารแดง หมู่ที่ ๓ ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินทั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน อาณาเขต ทิศเหนือและทิศใต้ จรดหมู่บ้าน ทิศตะวันออก จรดแม่น้ำท่าจีน ทิศตะวันตก จรดถนนสาธารณะ มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๕ ไร่ อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย

 1. พระอุโบสถสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 2. ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็นอาคารไม้
 3. หอสวดมนต์ กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘
 4. กุฏิสงฆ์ จำนวน ๘ หลัง เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็นอาคารไม้สัก
 5. ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน ๑ หลัง ด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพระพุทธรูปหินทราย อายุ 1000 ปี

พระพทุธรูปหินทราย วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

พระพุทธรูปเก่าแก่ สร้างจากหินทราย มีอายุนับ 1000 ปี ถูกขุดค้นพบทั้งหมดจำนวน 3 องค์ พบโดยกรมศิลปากร 2 องค์ นำไปจัดเก็บและแสดงเป็นโบราณวุตถุสมัยทราวดีที่พิพิธถภัณฑ์สถานแห่งชาติอู่ทอง อ.อู่ทอง และอีก 1 องค์ถูกค้นพบโดยบังเอิญในครั้งที่มีการปรับปรุงบูรณะวัดชีสุขเกษม พระพุทธรูปองค์ที่ถูกค้บพบครั้งนี้ทางวัดได้อันเชิญไปประดิษฐานในพระอุโบสถของวัด และได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปเข้ากราบไหว้สักการะบูชา เปื่อความเป็นสิริมงคล 

พุทธลักษณะขององค์พระเป็นปงประทับยืน ไม่ทราบลักษณะปางเป็นที่แน่ชัด เพราะในสมัยทวารวดีนั้น ยังมีปางของพระพุทธรูปเพียงไม่กี่ปางเท่านั้น ซึ่งแต่ละปางล้วนรับอิทธิพลทางศาสนามาจากอินเดียโดยตรง

แต่เดิมนั้นมียอดพระเกศ แต่เมื่อคราวขุดค้นพบไป หักชำรุดไป เมื่ออันเชิญมาประดิษฐานในโบสถของวักชีสุขเกษมแล้วได้มีการลงรักปิดทอง และอนุญาตให้ประชาชนปิดทององค์พระได้ ปัจจุบันพระพุทธรูปองค์นี้ยังคงเป็นที่กราบไหว้บูชาของประชาชนในพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากราบไหว้จากทั่วทุกสารทิศ องค์พระถูกปิดด้วยแผ่นทอง สดใส เหลืองอร่าม เป็นที่น่าเลื่อมใสแก่ผู้ที่เดินทางมาเที่ยวไหว้พระยังวัดชีสุขเกษมแห่งนี้

พระอุโบสถ วัดชีสุขเกษม

พระอุโบสถ วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

พระอุโบสถวัดชีสุขเกษม นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐาน รักษา พระพุทธรูปเก่าแก่เนื้อหินทรายสมัยทราวดีแล้ว ยังเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระภิกษุในวัด มีพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นพระพระธานแล้ว ยังมีพระแก้วมรกตทรงเครื่องทรง 3 ฤดู ประดิษฐานอยู่หน้าพระประธาน และยังมีหุ่นรูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี นั่งสมาธิ และ เดินธุดงค์ ให้กราบไหว้บูชาด้วย
คำขอพรพระศักดิ์สิทธิ์ 1000 ปี วัดชีสุขเกษม

พุทธบูชา มหาเตชะวันโต
ธรรมบูชา มหาปัญโญ
สังฆบูชา มหาโถคะวะโห
ติโลกะนาถัง อะภิปูชะยามะ
พุทโธเมนาโถ
ธรรมโมเมนาโถ
สังโฆเมนาโถ
นะโมพุทธายะ

พระอุโบสถ วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

ด้านหน้าพระอุโบสถ เป็นรูปจำลองพระพุทธรูปเก่าแก่ และรูปปั้นสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี ซึ่งการจุดธูปเทียนสักการะนั้น จะต้องทำบริเวณด้านหน้าโบสถ์เท่านั้น

ปูชนียบุคคล

แม่ชีสุขเกษม

แม่ชีสุขเกษม ตามตำนานเล่ากันว่าเป็น ผู้มีจิตศรัทธาต้องการจะสร้างวัดเพื่อสืบทอดพระศาสนา จึงแกะสลักรูปปั้นของตนจากไม้จันทร์ลงลอยในแม่น้ำท่าจีน ถ้ารูปแกะสลักไปติดที่ใดก็จะสร้างวัดที่นั้น

เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งการกร้างวัดจึงได้มีการน้ำรูปปั้นแม่ชีมาตั้งไว้ในศาลาหลังเล็กเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทราได้กราบไว้อนุโมทนาบุญแห่งการสร้างวัด ตามที่แม่ชีได้ตั้งใจอธิฐานไว้ เมื่อสามารถสร้างวัดได้สำเร็จแล้ว ย่อมนำพาความสุขเกษมไปยังแม่ชี เป็นความสุขใจให้การสร้างบุญบารมี

ชาวบ้านนิยมมากราบไว้แม่ชี ขอพรในเรื่องความสำเร็จในการทำกิจการงานต่างๆ ซึ่งมักจะสำเร็จได้ตามขอไว้ ชาวบ้านจึงเรียกแม่ชีว่า แม่ชีสุขเกษม เพราะผู้ที่มาขอพรมักได้รับความสมหวัง ความสุขเกษม เฉกเช่นเดียวกับที่แม่ชี ที่ได้สร้างวัดไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาได้สำเร็จ ภายหลังจึงมีการเติมชื่อวัดจาก วัดชี เป็นวัดชีสุขเกษม เช่นในปัจจุบัน

รูปปั้นแม่ชี วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรีหลวงพ่ออ่อน ญานุตโม วัดชีสุขเกษม

หลวงพ่ออ่อน ญานุตโม วัดชีสุขเกษม เที่ยว ไหว้พระ 9 วัด สุพรรณบุรี

พระอธิการอ่อน ญานุตโม วัดชีสุขเกษม
นามเดิม อ่อน แป้นหิรัญ ชะตา พ.ศ. 2421 พื้นเพเป็นชาว จ.อุบลราชธานี
วัยเยาว์ อาศัยอยู่กับพี่สาว ต่อมาเกิดทะเลาะกันจึงหนีขึ้นรถไฟหวังไปตายเอาดาบหน้า อาศัยวัดเป็นที่หลับนอน ใช้ชีวิตลูกผู้ชาย พออาจารย์ดีมีวิชาที่ไหนร่ำเรียนไปเรื่อย ติดการพนัน เกเร แม้นอนตามวัดแต่ก็ไม่ขอข้าววัดกิน กระทั่งมาอาศัยอยู่กรุงเทพฯ แล้วมาได้ภรรยาอยู่แถวลำพญา (จ.นครปฐม) มีลูกด้วยกัน 5 คน ให้การอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวกระทั่งลูกๆเติบโตดูแลตนเองได้แล้วท่านจึงอุปสมบท

อุปสมบทเมื่ออายุประมาณ 45 ปี ตรงกับ พ.ศ. 2466 ไม่ทราบพัทธสีมา จำพรรษาอยู่วัดลำพญา บ้างก็ว่าวัดบางปลา จ.นครปฐม

กระทั่งมาจำพรรษาอยู่วัดชีสุขเกษม เปิดสำนักวิปัสสนากรรมฐาน และแพทย์แผนโบราณจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีลูกศิษย์ อาทิ หลวงพ่อทองหยด วัดชีสุขเกษม หลวงปู่กลั่น วัดอินทราวาส (จ.อ่างทอง) หลวงพ่อเล็ก วัดเขาดิน (จ.กาญจนบุรี)

ท่านเป็นพระปฏิบัติ สมถะ ไม่ยึดติดลาภยศสรรเสริญ ฉันสำรวมมื้อเดียว มีความเชี่ยวชาญด้านวิปัสสนากรรมฐาน แพทย์แผนโบราณ อักขระเลขยันต์ คาถาอาคม และการนั่งดูทางใน ซึ่งสามารถบอกวันสิ้นอายุขัยของอุบาสกอุบาสิกาแต่ละคนได้เลย

ท่านมรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2503 สิริอายุ 82 ปี
นอกจาก แม่ชีสุขเกษม และ พระอธิการอ่อน ญานุตโม แล้ว ยังมีพระอธิการทองหยดซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาส และยังเป็นเกจิดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีที่ชาวบ้านร้านตลาดให้ความเคารพนับถือ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถสืบค้นประวัติของท่านได้

ปัจจุบัน พระครูวินัยธร ชิตวิชัย ฌานวโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชีสุขเกษม โดยได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559

เที่ยว วัดชีสุขเกษม สุพรรณบุรี

 • วัดชีสุขเกษม ได้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ เวลา 08.00-18.00 น. ของทุกวัน
 • ค่าบูชาดอกไม้ ธุปเทียน ทอง ตามกำลังศรัทธา
 • ตู้บริจาคเพื่อบำรุงวัดและสาธารณะกุศลต่าง ตามกำลังศรัทธา
 • เหมาะสำหรับ ทั้งกิจกรรมครอบครัว หมู่คณะ
 • มีลานจอดรถให้บริการผู้มีจิตศรัทธากว้างขวาง

แผนที่และการเดินทาง
“นอกจากนี้วัดพระลอยห่งนี้ ยังเป็นวัดในเส้นทางถนนสายบุญ ไหว้พระ 9 วัด ยอดฮิตของจังหวัดสุพรรณบุรีอีกด้วย สามารถไหว้พระ 9 วัดในระยะทางเพียงประมาณ 6 กิโลเมตรเท่านั้น”

เส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วัด ยอดนิยมของ จังหวัดสุพรรณบุรี

 1. วัดสว่างอารมณ์

บริการนำเที่ยวไหว้พระ 9 วัด แบบหมู่คณะไม่เกิน 10 คน ราคาเริ่มต้นท่านละ 400 บาท (ไม่รวมค่าอาหาร)
วันเดียวเที่ยวสุพรรณ ไหว้พระ 9 วัด
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09-9204-2940

ที่เที่ยวอื่นๆในสุพรรณ
ข้อมูลพื้นฐาน สุพรรณบุรี

ความเป็นมาที่ชื่อว่า สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่มีหลักฐานประวัติศาสตร์มายาวนาน เป็นเมืองโบราณ มีการสันนิฐานว่า มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500 – 3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย
สุพรรณบุรี เดิมมีชื่อ “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ หรือ “พันธุมบุรี”

ต่อมาพระเจ้ากาแต ได้ย้ายเมืองมาตั้งอยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำ แล้วโปรดให้มอญน้อยไปสร้างวัดสนามชัย และบูรณะวัดป่าเลไลยก์ ชักชวนให้ข้าราชการจำนวน 2000 คนบวช จึงขนานนามเมืองใหม่ว่า”เมืองสองพันบุรี”

ครั้งถึงสมัยพระเจ้าอู่ทอง ได้สร้างเมืองมาทางฝั่งใต้หรือทางตะวันตกของแม่น้ำท่าจีน ชื่อเมืองเรียกวา “อู่ทอง” จวบจนสมัย “ขุนหลวงพะงั่ว” เมืองจึงถูก เรียกว่าชื่อว่า “สุพรรณบุรี” นับแต่นั้นมา

สุพรรณบุรี ตั้งอยู่ บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำท่าจีน หรือแม่น้ำสุพรรณบุรีไหลผ่านตามแนวยาวของจังหวัดจากเหนือจรดใต้  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5,358.01 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ของพื้นที่ภาคกลางอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กิโลเมตร

แดนยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้น เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

หน้าองค์ดอนเจดีย์ 6 โมงเช้า สุพรรณบุรี เที่ยวเมืองสุพรรณ gettythailand
บรรยากาสหน้าองค์อนุสรย์ดอนเจดีย์ ยามเช้า ประมาณ 06.00 น.